Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i jego rodziny. Umożliwia ono objęcie wczesną, specjalistyczną opieką dziecko i jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest dla dziecka z deficytami rozwojowymi. Wczesne usprawnianie ma na celu poprawę aktualnego stanu funkcjonowania dziecka, a także zapobieganie pojawianiu się zaburzeń wtórnych, pogarszaniu się stanu dziecka.