Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii, specjalność – psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny. Na tej samej uczelni odbyłam studia podyplomowe na kierunku relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień wraz z elementami mediacji rodzinnej oraz uzyskałam uprawnienia pedagogiczne.

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobyłam przede wszystkim w szkołach podstawowych, przedszkolu i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Diagnozuję potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty. Udzielam pomocy psychologicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Pracuję z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ukończyłam kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży, szkolenia dotyczące stosowania narzędzi diagnostycznych. Mam uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. W ostatnim czasie uzupełniłam swoją edukację o studia podyplomowe kwalifikacyjne na kierunkach: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz oligofrenopedagogika. W swojej pracy zawsze współpracuję z rodzicami, by wspólnie odkryć najlepszą drogę do wspierania rozwoju dziecka.

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobra Przestrzeń” prowadzę diagnostykę psychologiczną dzieci i młodzieży.