Poradnia Dobra Przestrzeń uzyskała w dniu 11.05.2022 r. status Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dzięki temu Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna "Dobra Przestrzeń" może wystawiać opinie honorowane w placówkach oświatowych, takie jak m.in.:

Opinie o ryzyku wystąpienia dysleksji rozwojowej klasy I-III

 • Opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania – dysleksji od klasy IV
 • Opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się pisania (ortografia) – dysortografii od klasy IV
 • Opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się pisania (poziom graficzny) – dysgrafii od klasy IV
 • Opinie o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • Opinie o przyspieszeniu obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną,
 • Opinię o objęciu pomocą psychologiczno – pedagogiczną dziecka w przedszkolu;
 • Opinie o dostosowaniu wymagań edukacyjnych;
 • Opinie o braku przeciwwskazań do wykonywania zajęć zarobkowych (np. udział w filmie, reklamie);
 • Opinie dotyczące objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ucznia w szkole.
 • Opinię na temat przetwarzania słuchowego metodą Warnkego.

Kiedy warto zgłosić się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?

Do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej warto zgłosić się m.in.:

 • Kiedy rodzic chciałby przeprowadzić diagnozę rozwoju dziecka, określić potencjał dziecka i obszary do pracy, zbadać potencjał poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka, zbadać rozwój mowy, rozwój motoryczny.
 • Kiedy dziecko przejawia trudności w rozwoju (np. opóźniony rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, motoryczny, mowy…)
 • Kiedy widoczne są trudności szkolne dziecka (trudności z nauką czytania, pisania, liczenia, pamięcią, koncentracją),
 • Kiedy widoczne są zaburzenia lub nieprawidłowości w rozwoju kompetencji społecznych lub emocjonalnych tzn. trudności z funkcjonowaniem w grupie, rozumieniem i stosowaniem się do zasad i norm, trudności z regulacją emocji, trudności z rozumieniem emocji, potrzeb.

Dlaczego warto zgłosić się do Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej "Dobra Przestrzeń"?

Diagnoza rozwoju dziecka pozwala na określenie potencjału dziecka – mocnych stron i obszarów do pracy. Dzięki temu jest możliwe rozwijanie talentów i uzdolnień dziecka lub w przypadku trudności opracowanie dostosowanego do indywidualnych potrzeb dziecka programu terapeutycznego.

Jakie korzyści niesie diagnoza rozwoju dziecka?

Dzięki diagnozie rozwoju dziecka, określeniu mocnych i słabych stron możliwe jest opracowanie opinii wraz ze wskazaniami dla szkoły i rodziców. Wskazania pomogą dostosować wymagania szkoły wobec dziecka do jego potrzeb i możliwości, pomogą opracować plan oddziaływań terapeutycznych i obszary do pracy, pomogą dostosować formę i warunki sprawdzianów, egzaminów do potrzeb i możliwości dziecka np. wydłużenie czasu, dostosowanie arkuszy, umożliwienie pisania na komputerze. Wskazania są konstruowane indywidualnie do potrzeb każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb wynikających ze szczegółowej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.

Poniższej podajemy informacje wraz z podstawą prawną, jakie rodzaje opinii mogą być wydawane przez niepubliczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne:

Lp.Wydawanie opinii w sprawach dotyczy…Podstawa prawna
1.Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogicznąart. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
2.Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogicznąart. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
3.Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnegoart. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
4.Zwolnienia z nauki drugiego języka§ 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
5.Nauki w klasie terapeutycznej§ 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
6.Dostosowania wymagań edukacyjnychRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373 ze zm.).
7.Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowychart. 3045 § 4 Kodeksu pracy
8.O specyficznych trudnościach w uczeniu się§ 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
9.Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną§ 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna "Dobra Przestrzeń"