Celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyn trudności szkolnych doświadczanych przez dziecko.

Diagnoza pedagogiczna obejmuje:

  • ocenę specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji (specyficzne trudności w czytaniu), dysortografii (trudności w opanowaniu poprawnej pisowni), dysgrafii (trudności w opanowaniu czytelnego, kształtnego pisma), dyskalkulii (zaburzenie rozumienia abstrakcyjnego, niezbędnego do wykonania obliczeń pamięciowych, trudność w dostrzeżeniu zależności liczbowych, np. mnożenie i dzielenie, dodawanie i odejmowanie),
  • ocenę gotowości szkolonej,
  • ocenę rozwoju psychomotorycznego dzieci,
  • określenie poziomu rozwoju funkcji percepcyjnych,
  • ocenę podstawowych umiejętności szkolnych, w tym czytania, pisania i liczenia,
  • szczególne uzdolnienia.

W przypadku diagnozy pedagogicznej przeprowadzanej w kierunku specyficznych trudności szkolnych, przyczyn trudności szkolnych i gotowości szkolnej oprócz diagnozy pedagogicznej niezbędna jest diagnoza psychologiczna dziecka, czyli ocena jego zdolności poznawczych i emocjonalnych.