Diagnoza psychologiczna pozwala rozpoznać indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dziecka, oraz wyjaśnić mechanizmy trudności obserwowanych w środowisku.

Diagnoza małego dziecka zakłada podejście wieloaspektowe. Oznacza to, że w procesie diagnostycznym wykorzystywane są różnorodne metody i narzędzia diagnostyczne, a badanie dziecka poszerzone zostaje często o diagnozy różnych specjalistów (psychiatry, neurologa, logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej). Trafna diagnoza psychologiczna jest podstawą dalszych oddziaływań podjętych wobec dziecka i rodziców oraz w razie potrzeby dostosowania środowiska wychowawczego i edukacyjnego. Wczesna diagnoza i wprowadzenie oddziaływań wspierających mają na celu zapobieganie utrwalaniu i pogłębianiu trudności dziecka, niwelowanie stwierdzonych deficytów oraz wypracowanie adaptacyjnych strategii radzenia sobie.

Przed diagnozą psychologiczną małego dziecka rekomendowane jest odbycie wizyty u lekarza pediatry, żeby wykluczyć choroby somatyczne, mogące wpływać na prezentowane przez dziecko trudności oraz uzyskać zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka. Rekomendowane są również: badanie słuchu oraz konsultacja okulistyczna.

Diagnoza psychologiczna małego dziecka składa się z:

 • rozmowy z rodzicami o występujących trudnościach,
 • szczegółowego wywiadu rozwojowego, badania dziecka za pomocą skal rozwojowych, obserwacji dziecka podczas zabawy swobodnej i kierowanej,
 • obserwacji kontaktu dziecka z rodzicami, metod kwestionariuszowych (arkuszy wypełnianych przez rodziców).

Diagnoza psychologiczna małego dziecka może zostać poszerzona o analizę dokumentacji medycznej dziecka, dokumentacji z placówek edukacyjnych oraz opinii innych specjalistów (np. logopedy, terapeuty SI). Każda diagnoza kończy się jej podsumowaniem z rodzicami dziecka.

Liczbę spotkań diagnostycznych ustala psycholog na pierwszej konsultacji z rodzicem. Może ona ulec zmianie w trakcie procesu diagnostycznego. Zazwyczaj są to 2 spotkania psychologa z rodzicem oraz 3 spotkania z dzieckiem.

Jak wygląda diagnoza psychologiczna małego dziecka?

 • Wywiad diagnostyczny (50 minut) – spotkanie rodziców z psychologiem. Na spotkanie rodzice proszeni są o dostarczenie kserokopii ewentualnej dokumentacji medycznej dziecka, opinii od specjalistów i nauczycieli.
 • Pierwsza obserwacja diagnostyczna dziecka (50 minut), w tym badanie skalami rozwojowymi.
 • Druga obserwacja diagnostyczna dziecka (do 50 minut).
 • Trzecia obserwacja diagnostyczna dziecka (przeprowadzana w razie potrzeby, do 50 minut)
 • Pogłębiony wywiad diagnostyczny (przeprowadzany w razie potrzeby, 50 minut) – spotkanie psychologa z rodzicami, w tym badania kwestionariuszowe.
 • Przekazanie rodzicom informacji o wynikach diagnozy psychologicznej – spotkanie rodziców z psychologiem (50 minut).
 • Przygotowanie opinii przez psychologa. (dodatkowa opłata 100 zł)

Cennik diagnoza psychologiczna małego dziecka 

Diagnoza psychologiczna małego dziecka:

 • Wywiad diagnostyczny (50 min) – spotkanie rodziców z psychologiem.
 • Pierwsza obserwacja diagnostyczna dziecka (50 min), w tym badanie skalami rozwojowymi.
 • Druga obserwacja diagnostyczna dziecka (do 50 min).
 • Trzecia obserwacja diagnostyczna dziecka (w razie potrzeby) (do 50 min)
 • Konsultacja z rodzicami Przekazanie rodzicom informacji o wynikach diagnozy psychologicznej – spotkanie rodziców z psychologiem (50 min).

Usługi dodatkowo płatne (w razie potrzeby)

 • Dodatkowo może być zalecony (w uzasadnionych przypadkach) pogłębiony wywiad diagnostyczny (50 min) – spotkanie psychologa z rodzicami, w tym badania kwestionariuszowe.  - 180 zł
 • Przygotowanie opinii przez psychologa. (100 zł).

Opinia wydawana jest po wcześniejszym ustaleniu terminu z recepcją Poradni Dobra Przestrzeń.