Jak wygląda diagnoza psychologiczna starszego dziecka?

 • Wywiad diagnostyczny (50 minut).
 • Pierwsza obserwacja diagnostyczna dziecka (50 minut).
 • Druga obserwacja diagnostyczna dziecka (do 50 minut).
 • Trzecia obserwacja diagnostyczna dziecka (do 50 minut).
 • Przekazanie rodzicom informacji o wynikach diagnozy psychologicznej – spotkanie rodziców z psychologiem (50 minut).

Podany schemat diagnozy jest schematem orientacyjnym. Każdy klient wymaga indywidualnego podejścia. O ewentualnych zmianach w przebiegu diagnozy psychologicznej decyduje psycholog diagnosta po wstępnej konsultacji z rodzicami oraz dzieckiem. Zdarza się, że diagnosta informuje rodziców o potrzebie dodatkowego spotkania/ spotkań diagnostycznych z rodzicami bądź z dzieckiem.

Konsultacje diagnostyczne z dzieckiem (łączny czas trwania do 150 minut) mogą być rozłożone na 2-3 spotkania w zależności od specyfiki zgłaszanego problemu klienta. 

W ramach diagnozy psychologicznej może odbywać się badanie testami psychologicznymi i/ lub kwestionariuszami przeznaczonymi dla klienta i/ lub jego rodziców, w określonych przypadkach również wychowawców. Często istnieje również potrzeba wystąpienia o opinię o dziecku z placówki edukacyjnej, do której uczęszcza.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna dziecka w kierunku ryzyka dysleksji rozwojowej i dysleksji rozwojowej?

 • Wywiad psychologiczny (50 minut), badanie testem inteligencji (do 100 minut) i opis wyników badania.
 • Wywiad pedagogiczny, badanie funkcji percepcyjno-motorycznych i opis badania.
 • Omówienie wyników badań przez specjalistę. 
 • Przygotowanie opinii przez specjalistę.

Cennik diagnoza starszego dziecka

łączny koszt 870 zł

 1. Wywiad diagnostyczny (50 min.) – spotkanie rodziców z psychologiem. Na spotkanie rodzice proszeni są o dostarczenie kserokopii ewentualnej dokumentacji medycznej dziecka, opinii od specjalistów i nauczycieli.
 2. Pierwsza obserwacja diagnostyczna dziecka (50 min.)
 3. Druga obserwacja diagnostyczna dziecka (do 50 min) 
 4. Trzecia obserwacja diagnostyczna dziecka (do 50 min) 
 5. Przekazanie rodzicom informacji o wynikach diagnozy psychologicznej – spotkanie rodziców z psychologiem (50 min.). 
 6. Dodatkowo płatne przygotowanie opinii przez psychologa. (100 zł).