Prowadzimy psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Pomagamy osobom zmagającym się z:

 • zaburzeniami nastroju (obniżony nastrój, depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe)
 • zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, lęk o zdrowie, fobie, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne),
 • trudnościami w relacjach z innymi ludźmi,
 • trudnościami związanymi z nasilonym stresem,
 • zaburzeniami snu,
 • bólem przewlekłym,
 • zaburzeniami rozwojowymi,
 • zaburzeniami osobowości,
 • dolegliwościami psychosomatycznymi,
 • trudnościami adaptacyjnymi,
 • stresem pourazowym,
 • kryzysem życiowym,
 • niską samooceną.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

W przypadku dzieci i młodzieży terapia służy również poprawie funkcjonowania w domu, szkole lub przedszkolu. Wspieramy dzieci i ich rodziców w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi m.in. z zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych, koncentracji uwagi i nadruchliwości (ADHD), zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania i innych.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to zespół metod leczenia rozmaitych zaburzeń i problemów natury psychicznej, który opiera się na bezpośrednim kontakcie z psychoterapeutą. Cały proces składa się z cyklu spotkań pacjenta z terapeutą, indywidualnych lub w większej grupie, w zależności od potrzeb i rodzaju wybranej terapii.

Nurty terapeutyczne, w których pracujemy:

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Jest to jedno z najpopularniejszych podejść psychoterapeutycznych o udowodnionej wysokiej skuteczności.

Główne założenie terapii poznawczo-behawioralnej głosi, że nasze myśli wpływają na emocje, zachowanie i reakcje fizjologiczne. To jak postrzegamy daną sytuację jest zależne od naszej interpretacji. Zgodnie z podejściem poznawczo-behawioralnym nasz odbiór rzeczywistości wynika z naszych przekonań na temat siebie, innych i świata . Przekonania te powstają w wyniku naszych doświadczeń i interakcji z innymi ludźmi. Bardzo często nasze przekonania są zniekształcone, nie przystosowawcze i prowadzą do cierpienia emocjonalnego.

Podczas terapii pacjent uczy się rozpoznawać, weryfikować i reagować na nieprzystosowawcze myśli i przekonania, co w ostateczności prowadzi do zniwelowania cierpienia i poprawy jakości życia.

Terapia gestalt

Zgodnie z koncepcją terapii Gestalt podstawowym źródłem problemów człowieka są niezaspokojone w dzieciństwie potrzeby – przede wszystkim miłości, akceptacji, bezpieczeństwa i szacunku. Te niezaspokojone potrzeby mają wpływ na nasze obecne relacje co przejawia się poprzez nasze myśli, uczucia i doznania, sposób wchodzenia i funkcjonowania w relacjach. Zrozumienie tych zależności pozwala na świadome życie i wprowadzenie zmian.

Terapia schematu

Terapia Schematu opiera się na założeniu, że pierwotne przyczyny większości zaburzeń leżą w niezaspokojonych potrzebach emocjonalnych okresu dzieciństwa i adolescencji, przede wszystkim powiązanych z wadliwymi lub destrukcyjnymi postawami rodzicielskimi.

Niezaspokojone potrzeby emocjonalne u dziecka prowadzą do rozwoju nieadaptacyjnych schematów. Tymi niezaspokojonymi potrzebami mogą być brak bezpieczeństwa- opieki, miłości, ważności- uwagi, akceptacji i uznania, niezależności- swobody wyrażania uczuć i potrzeb, realistycznych granic.

Psychoterapia schematów ma na celu zidentyfikowaniu dysfunkcjonalnych schematów i zmianę na bardziej adaptacyjne.