Diagnoza trudności matematycznych

Diagnoza trudności w uczeniu się matematyki jest bardzo złożona. Z badań wynika, że trudności w nauce matematyki to problem który dotyka około 40% uczniów. Trudności w uczeniu się matematyki mogą pochodzić z różnych źródeł. Obserwuje się kilka grup dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Są to dzieci z dysleksją, dzieci z dyskalkulią oraz dzieci z trudnościami wynikającymi z innych przyczyn. Te „inne” przyczyny to m.in. brak lub pobieżność zainteresowania się nauką szkolną, obniżona motywacja do uczenia się lub nieodpowiednie metody i sposoby nauczania. Mogą to być również nieprawidłowości w funkcjonowaniu wzroku i słuchu bądź obniżony poziom zdolności intelektualnych. 

Kolejną grupą dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki to dzieci z dysleksją i dyskalkulią. Na przyswajanie wiedzy z matematyki wpływają stwierdzone specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz dyskalkulia. 

Co to jest dyskalkulia?

Dyskalkulia czyli specyficzne trudności w uczeniu się arytmetyki. Są to trudności w posługiwaniu się liczbami oraz wykonywaniu podstawowych operacji arytmetycznych, przy prawidłowym rozwoju intelektualnym oraz adekwatnych metodach nauczania. 

Diagnoza trudności matematycznych

Diagnoza dyskalkulii jest złożona i obejmuje badania psychologiczno-pedagogiczne, pogłębiony wywiad z rodzicem oraz analizę dokumentacji dziecka (dokumentacja medyczna, informacja ze szkoły, opinia korepetytora, świadectwa szkolne, zeszyty szkolne). 

Zwyczajowo przed diagnozą specyficznych trudności arytmetycznych (dyskalkulii) warto zbadać u dziecka istnienie dysleksji rozwojowej. Często uczeń może mieć trudności w nauce matematyki z uwagi na występującą dysleksję rozwojową. Należy pamiętać, że dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu mają problemy nie tylko z nauką języka polskiego. Osoby z dysleksją przejawiają także trudności w zakresie edukacji matematycznej. Wśród charakterystycznych symptomów specyficznych trudności w nauce matematyki z uwagi na dysleksję rozwojową, wskazuje się między innymi: trudności w zapamiętaniu i posługiwaniu się językiem matematycznym, trudności w czytaniu i pisaniu liczb (zwłaszcza wielocyfrowych), trudności z zapisywaniem i odczytywaniem działań matematycznych. 

Wskazówki praktyczne

W naszej poradni przeprowadzamy: 

Diagnozę ryzyka dyskalkulii (u dzieci kończących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne “zerówkę”). Badanie trwa około 2 godzin (wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka oraz  test diagnozujący).

Diagnozę w kierunku dyskalkulii (u dzieci w wieku od 10 do 16 lat, które posiadają aktualne badanie psychologiczne ilorazu inteligencji – konieczne jest funkcjonowanie dziecka w normie intelektualnej). Badanie trwa około 2 godzin (wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka oraz test diagnozujący).

Na spotkanie należy przynieść wszystkie informacje o dziecku (dokumentacja medyczna, opinie psychologiczno-pedagogiczne, informacja ze szkoły, opinia korepetytora, świadectwa szkolne, sprawdziany z matematyki, zeszyty szkolne).

Po badaniu zostaje wystawiona pisemna opinia ze wskazaniami dla nauczycieli i rodziców.