Jeśli Twoje dziecko w najbliższym roku szkolnym będzie zdawało egzamin (ósmoklasisty, maturalny) i podejrzewasz, że może mieć dysleksję rozwojową pośpiesz się z badaniami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Większość szkół wymaga dostarczenia opinii diagnozującej dysleksje w pierwszej połowie października, a więc czasu zostało bardzo mało na wykonanie takiej opinii ! Badania potrzebne do diagnozy dysleksji możesz wykonać zarówno w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jak i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dostosowanie wymagań szkoły do indywidualnych potrzeb ucznia jest obowiązkowe. Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej mają prawo do dostosowania wymagań edukacyjnych. Wynika to z § 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach.

Przepis ten stanowi, że wymagania edukacyjne, dostosowuje się do: indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji rozwojowej (inaczej zwanej opinią o specyficznych trudnościach w uczeniu się) lub inną opinię wskazującą na potrzebę takiego dostosowania. Na obowiązek ustalenia dostosowań nie ma wpływu ani wiek, ani etap edukacyjny. 

Uczniowi posiadającemu opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej przysługuje m.in. prawo do stosownych dostosowań do pisania sprawdzianów, egzaminów, sprawdzania wiedzy. Na przykład uczeń, u którego stwierdzono dysleksję rozwojową, ma prawo do wydłużonego czasu na egzaminie, zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, w uzasadnionych przypadkach może korzystać z niezbędnego sprzętu np. może zapisywać odpowiedzi na komputerze (jeśli ma stwierdzoną dysgrafię, która uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny pracy egzaminacyjnej). Ucznia z dysleksją rozwojową obejmuje zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających dysleksję rozwojową.

Opinie, o których mowa powyżej uzyskuje się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na podstawie badań psychologicznych i pedagogicznych. Rodzice/prawni opiekunowie przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza dziecko. Większość szkół wymaga dostarczenia opinii stwierdzającej dysleksję rozwojową w terminie do dnia 15 października roku szkolnego. W szczególnych wypadkach opinia za zgodą szkoły może zostać dostarczona w późniejszym terminie.

dysleksja a egzaminy