Co to jest gotowość szkolna ?

Gotowość szkolna jest to moment, w którym dziecko sześcioletnie osiąga dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej w zakresie sfer: poznawczej, emocjonalno-społecznej i ruchowej. Każde dziecko rozwija się w różny sposób, stąd pewne umiejętności osiąga wcześniej, inne później. Dojrzałość szkolna to taki etap, w którym dziecko będzie umieć sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę, będzie podatne na systematyczne nauczanie. Jest to również zakończenie etapu przedszkolnego, które w dużej mierze przygotowuje dziecko do tej zmiany. 

Osiągnięcie dojrzałości szkolnej w zakresie sfery poznawczej oznacza gotowość dziecka do podjęcia nauki pisania, czytania, liczenia, zainteresowanie otaczającym go światem i różnymi zdarzeniami, które w nim zachodzą. Oznacza również prawidłową orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, dobrze rozwiniętą percepcję słuchową, wzrokową, umiejętność dłuższego skupienia uwagi na zadaniu, rozumienie mowy, poleceń oraz umiejętność budowania wypowiedzi, udzielania adekwatnych odpowiedzi. 

W zakresie sfery emocjonalno – społecznej sześciolatek powinien umieć pracować w zespole, przestrzegać ogólnie przyjętych reguł, rozróżnić dobro od zła, umieć nazwać emocje a w razie potrzeby zapanować nad nimi, działać samodzielnie, wykonywać czynności samoobsługowe. Bardzo ważne jest dobre samopoczucie dziecka, gdyż na tej podstawie będzie budowało i osiągało umiejętności szkolne. 

Osiągnięcie dojrzałości szkolnej w zakresie sfery ruchowej oznacza dobrze rozwiniętą motorykę małą  i dużą, dobrą ogólną sprawność ruchową ciała, a także koordynację wzrokowo-ruchową. Podczas zajęć szkolnych dziecko będzie uczestniczyć w różnych formach zajęć edukacyjnych, fizycznych, często wymagających wysiłku zarówno umysłowego jak i fizycznego. Dobrze rozwijające się dziecko charakteryzuje umiejętne korzystanie ze swoich zasobów: odporności na zmęczenie, umiejętność podążania za tematyką zajęć czy choćby siedzenie w ławce przez dłuższy czas, noszenie plecaka. 

Gotowość szkolna

Diagnoza gotowości szkolnej

Kiedy i gdzie  można zgłosić się na diagnozę gotowości szkolnej? 

Zawsze kiedy rodzic ma wątpliwości dotyczące rozwoju swojego dziecka może zgłosić się na konsultację do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Diagnozę gotowości szkolnej można przeprowadzić pod okiem specjalistów już po ukończeniu 5 roku życia dziecka. Zazwyczaj, gdy nie ma innych wskazań badania, wykonuje się na kilka miesięcy przed podjęciem nauki szkolnej. 

Co daje rodzicowi diagnoza gotowości szkolnej? 

Pełne badanie gotowości szkolnej daje nam całościowy obraz rozwoju dziecka w wyżej wymienionych sferach oraz opis badania intelektu dziecka. Daje nam odpowiedź na temat mocnych i słabych stron dziecka, jego potencjału. Często zalecenia zawarte w opinii są ogromnym ułatwieniem dla rodziców, którzy zastanawiają się, w jaki sposób wesprzeć swoje dziecko, aby ułatwić mu start szkolny, która sfera wymaga wsparcia. Odpowiednio wcześniej przeprowadzona diagnoza może również dać czas rodzicowi na skorzystanie z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wspierających rozwój dziecka. 

Opis badania również może uspokoić rodzica, jego dylematy dotyczące tego czy posyłać dziecko do szkoły, czy wstrzymać się jeszcze rok w momencie gdy dziecko potrzebuje jeszcze czasu, aby tą dojrzałość osiągnąć. 

Ile trwa diagnoza gotowości szkolnej, czy trzeba się przygotować do takiego badania? 

Diagnoza gotowości szkolnej obejmuje dwa spotkania (część psychologiczną oraz część pedagogiczną). Zazwyczaj spotkanie trwa od 90 min do 120 min . 

Bardzo ważne jest to, aby dziecko było zdrowe, dobrze się czuło, było wyspane, najedzone. Warunki podczas badania mają jak najbardziej przypominać standardowe funkcjonowanie dziecka. Do badania nie trzeba się specjalnie  przygotowywać. 

Zapraszamy na konsultację, badania pod kątem Gotowości Szkolnej. Opinia naszej Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej jest honorowana zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni, ma taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – art. 36 ust. 6, art. 115 ust. 1, art. 168.