Czym jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna to system działań naprawczych, usprawniających, stymulujących i kompensujących słabo rozwinięte lub zaburzone funkcje psychomotoryczne. Terapia ma na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich negatywnych konsekwencji. Terapia prowadzona jest indywidualnie lub grupowo, a jej rezultaty można zaobserwować poprzez osiąganie przez dziecko lepszych wyników w szkole.

Czym jest terapia pedagogiczna?

Dla kogo jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna stosowana jest najczęściej u dzieci w wieku szkolnym, które przejawiają trudności w nauce czytania, pisania i liczenia (w tym dzieci posiadające już stwierdzone ryzyko dysleksji, dysleksję, dysgrafię, dysortografię czy dyskalkulię). Jest ona przeznaczona również dla dzieci u których zauważono jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju, nauce lub zachowaniu (nieharmonijny rozwój, zaburzenia koncentracji, obniżona sprawności manualna, zaburzona koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa).

Organizacja zajęć terapii pedagogicznej

Terapia pedagogiczna prowadzona jest przez wykwalifikowanego pedagoga-terapeutę terapii pedagogicznej. W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególną uwagę na usprawnianie u dziecka procesów zaangażowanych w umiejętności: czytania, pisania i liczenia. Zwraca się szczególną uwagę na usprawnienie funkcji: słuchowo-językowych, wzrokowo- przestrzennych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności ruchowej (w obrębie motoryki małej – sprawności ręki jak i motoryki dużej), orientacji w przestrzeni, usprawniania grafomotorycznego oraz koncentracji uwagi.

Zajęcia najczęściej odbywają się raz w tygodniu i trwają 45- 50 minut. Opracowany materiał zazwyczaj utrwalany jest w domu.

Organizacja zajęć terapii pedagogicznej

Korzyści wynikające z zastosowania terapii pedagogicznej

Terapia pedagogiczna może przynieść efekty nie tylko w sferze ćwiczonych obszarów, ale również przynieść korzyści w sferze emocjonalnej i motywacyjnej. Uczestnicy zajęć poprzez terapię pedagogiczną dzięki odpowiedniemu zmotywowaniu mogą pozbyć się lęków, a także niechęci do podejmowania działań szkolnych oraz wzmocnić poczucie własnej wartości. Pojawiające się zmiany wpływają pozytywnie na dziecko.

Korzyści wynikające z zastosowania terapii pedagogicznej